Terug naar Tresoar

Kadastrale kaarten 1832

Gedigitaliseerd zijn zowel de kaarten uit 1832 (Minuutplans) als die uit 1887 (Netteplans).
Op HisGis bestaat de mogelijkheid om voor de situatie in 1832 eerst het perceel op te zoeken en vervolgens naar het bijbehorende minuutplan te gaan. HisGis geeft ook historische informatie over eigendom en gebruik van de percelen. Link: www.hisgis.nl

Toelichting op de ontstaansgeschiedenis van de minuutplans: lees meer

Kadastrale kaarten 1811-1832 zijn ook te vinden op de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

 

Overzicht

Akkerwoude
Akkrum
Anjum
Annaparochie, St.
Arum
Baard
Balk
Ballum
Beetgum
Beetsterzwaag
Bergum
Berlikum
Birdaard
Blesdijke
Blija
Bolsward
Boornbergum
Buitenpost
Burgwerd
Burum
Deinum
Dokkum
Donkerbroek
Drachten
Drogeham
Dronrijp
Duurswoude
Ee
Ferwerd
Franeker
Gaast
Giekerk
Gorredijk
Grouw
Hallum
Hardegarijp
Harlingen
Heeg
Heerenveen
Hijum
Hindeloopen
Holwerd
Huizum
IJlst
Jacobiparochie, St.
Jelsum
Johannesga, St.
Jorwerd
Joure
Knijpe
Kollum
Kooten
Koudum
Langezwaag
Langweer
Leeuwarden
Lemmer
Lieve Vrouwe-parochie
Lippenhuizen
Makkinga
Makkum
Marrum
Mildam
Minnertsga
Nes [Ameland]
Nes [West Dongeradeel]
Nieuwehaske
Nieuwland
Nijkerk
Noordwolde
Oldeboorn
Oosterend
Oostermeer
Oosterwierum
Oosterwolde
Oosterzee
Oppenhuizen
Oudeberkoop
Oudega
Oudetrijne
Rauwerd
Ried
Roordahuizum
Rottevalle
Scharnegoutum
Schiermonnikoog
Sexbierum
Sloten
Sneek
Stavoren
Surhuizum
Terhorne
Ternaard
Terschelling
Tjalleberd
Tjerkwerd
Tjum
Ureterp
Veenwouden
Vlieland
Warrega
Westergeest
Wirdum
Witmarsum
Wolvega
Wommels
Workum
Woudsend
 

 

Terug