Terug naar Tresoar

Kadastrale kaarten 1887

Gedigitaliseerd zijn zowel de kaarten uit 1832 (Minuutplans) als die uit 1887 (Netteplans).
Op HisGis bestaat de mogelijkheid om voor de situatie in 1832 eerst het perceel op te zoeken en vervolgens naar het bijbehorende minuutplan te gaan. HisGis geeft ook historische informatie over eigendom en gebruik van de percelen. Link: www.hisgis.nl

Toelichting op de ontstaansgeschiedenis van de minuutplans: lees meer

Kadastrale kaarten 1811-1832 zijn ook te vinden op de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

 

Overzicht

Akkerwoude
Akkrum
Akkrum en Terhorne
Anjum
Arum
Baard
Balk
Ballum
Beetgum
Beetsterzwaag
Bergum
Berlikum
Birdaard
Blesdijke
Blija
Blija en Ferwerd
Bolsward
Boornbergum
Buitenpost
Burgwerd
Burum
Deinum
Dokkum
Donkerbroek
Drachten
Drogeham
Dronrijp
Duurswoude
Ee
Ferwerd
Franeker
Gaast
Giekerk
Gorredijk
Grouw
Hallum
Hallum en Marrum
Hardegarijp
Harlingen
Heeg
Heerenveen
Heerenveen (Schattingsdistrict)
Hijum
Hindeloopen
Holwerd
Huizum
IJlst
Jelsum
Jorwerd
Joure
Joure en Nijehaske
Knijpe
Kollum
Kooten
Koudum
Langezwaag
Langweer
Leeuwarden
Lemmer
Lieve Vrouwe Parochie
Lippenhuizen
Makkinga
Makkum
Marrum
Mildam
Minnertsga
Nes [Ameland]
Nes [Westdongeradeel]
Nieuwland
Nijehaske
Nijkerk
Noordwolde
Oldeberkoop
Oldeboorn
Oosterend
Oostermeer
Oosterwierum
Oosterwolde
Oosterzee
Oppenhuizen
Oudega
Oudetrijne
Rauwerd
Ried
Roordahuizum
Rottevalle
Scharnegoutum
Schiermonnikoog
Sexbierum
Sloten
Sneek
St. Anna Parochie
St. Jacobi Parochie
St. Johannesga
Stavoren
Surhuizum
Terhorne
Ternaard
Terschelling
Tjallebert
Tjerkwerd
Tjum
Ureterp
Veenwouden
Vlieland
Warga
Westergeest
Wirdum
Witmarsum
Wolvega
Wommels
Workum
Woudsend
 

 

Terug